Privacy Statement voor Partners

Artikel 1: Definities

In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder:

 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wbp.
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Over mijn huis een Overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de afname van de Dienst.
 3. Bedrijfsaccount: het exclusief voor een Afnemer ter beschikking gestelde account, waarin de Afnemer zijn activiteiten binnen de Dienst kan uitvoeren en beheren en waarbinnen onder meer Gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt.
 4. Bewoner: de natuurlijke persoon voor wie Afnemer een Gebruiksaccount heeft aangemaakt ten behoeve van de communicatie met betrekking tot de door hem bewoonde woning en wiens Persoonsgegevens zijn opgenomen in de Dienst.
 5. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van de Dienst die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens die door Over mijn huis binnen de Dienst worden verwerkt.
 6. Dienst: de Dienst die Over mijn huis aan de Afnemer via haar online applicatie “Over mijn huis” verleent en is omschreven in de Overeenkomst alsmede in artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden.
 7. Gebruiker: de Bewoner en/of de (medewerker van) Afnemer die gebruik maakt van de Dienst.
 8. Gebruikersaccount: de door de Afnemer voor de Gebruiker gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de (voor de Gebruiker relevante delen van de) Dienst.
 9. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst.
 10. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruikers ter beschikking stellen c.q. invoeren, waaronder ook Persoonsgegevens, alle mededelingen die Gebruikers doen , alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij of tijdens het gebruik van de Dienst.
 11. Overeenkomst: de overeenkomst die Afnemer met Over mijn huis is aangegaan op basis waarvan de Dienst wordt verleend. De Gebruiksvoorwaarden de het Privacy Reglement maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 12. Over mijn huis: de besloten vennootschap Over mijn huis B.V. gevestigd aan de Usselincxstraat 38 te 's-Gravenhage, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65180720.
 13. Privacy Reglement: het onderhavige reglement, dat beschrijft op welke wijze Over mijn huis invulling geeft aan de bescherming van Persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Wbp.
 14. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
 15. Website: de website van Over mijn huis (overmijnhuis.nl), inclusief alle subdomeinen.

Artikel 2: Onderwerp en rolverdeling

 1. Dit Privacy Reglement is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Dienst en maakt onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Afnemer is de Verantwoordelijke bij de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruikers, voor zover die plaatsvindt in het kader van het gebruik van de Dienst. Over mijn huis is de Bewerker.
 3. Door gebruik te maken van de Dienst, geeft Afnemer uitdrukkelijk opdracht tot de Verwerking door Over mijn huis van de Persoonsgegevens van de Gebruikers, een en ander zoals beschreven in dit Privacy Reglement en de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Categorieën van Persoonsgegevens

Wanneer een Gebruiker gebruik maakt van de Dienst, Verwerkt Over mijn huis in ieder geval de volgende categorieën van Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker:

 1. alle door de Afnemer bij het aanmaken van de Gebruikersaccounts en door Gebruiker bij het gebruik van de Dienst ingevoerde Persoonsgegevens en verstrekte informatie, waaronder:
  • de NAW gegevens van de Gebruikers;
  • objectgegevens van de woning van de Gebruiker;
 2. technische informatie, zoals de computer van Gebruiker, het besturingssysteem, de browser, de statistieken betreffende bekeken pagina’s, het verkeer van en naar de Website, de geografische locatie, de verwijzende URL en het IP-adres;
 3. informatie die Over mijn huis verzamelt met behulp van cookies en webbeacons;
 4. mededelingen die door Gebruikers worden gedaan;
 5. naar aanleiding van klachten of meldingen kan Over mijn huis informatie Verwerken (waaronder Persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Artikel 4: Doeleinden Verwerking Persoonsgegevens

Over mijn huis Verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het leveren van haar Diensten, waaronder het beschikbaar stellen van online functionaliteiten waarmee, onder andere:
  • Afnemers kunnen communiceren met Bewoners over werkzaamheden en/of andere relevante onderwerpen die rechtstreeks dan wel indirect betrekking hebben op de door Bewoners bewoonde woning;
  • Bewoners relevante informatie met betrekking tot hun woning kunnen inzien, documenten kunnen bekijken en downloaden en feedback kunnen geven omtrent onder meer de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot hun woning.
 2. het opvolgen van klachten en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via de Dienst;
 3. het beantwoorden van vragen van Gebruikers;
 4. het verstrekken van (Persoons)Gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien Over mijn huis daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit Privacy Reglement en/of de Gebruiksvoorwaarden;
 5. de naleving van dit Privacy Reglement, de Gebruiksvoorwaarden en/of de huisregels van Over mijn huis;
 6. het meten van de belangstelling voor haar Dienst en het verbeteren c.q. het bevorderen van gebruikersgemak van de Dienst;
 7. het informeren van Gebruikers over de Dienst en/of andere diensten van Over mijn huis;
 8. het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen aan de Gebruiker;
 9. de omzetting van de Gegevens tot statistische gegevens, waarvan het resultaat niet langer tot personen herleidbaar is;
 10. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Artikel 5: Verwerking Persoonsgegevens Gebruikers

 1. Dit artikel is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers door Over mijn huis in het kader van de uitvoering van de Dienst.
 2. Door zich aan te melden voor de Dienst conform het bepaalde in artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden, verstrekt Afnemer aan Over mijn huis opdracht tot de Verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 3. Over mijn huis is Bewerker ten aanzien van de in dit artikel bedoelde Persoonsgegevens en heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking van deze Persoonsgegevens. Over mijn huis zal ten aanzien van deze Persoonsgegevens uitsluitend Verwerkingen uitvoeren met instemming van de Afnemer.
 4. De Afnemer informeert Gebruikers over de doeleinden van en de wijze waarop de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Dienst plaatsvindt en welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen om de privacy te kunnen waarborgen.
 5. Gebruikers worden er door Afnemer op gewezen hoe zij gebruik kunnen maken van hun rechten als Betrokkene, zoals het inzage-, wijzigings- en verzetrecht.
 6. De Afnemer kan verplicht zijn een melding van de Verwerking van de in dit artikel bedoelde Persoonsgegevens te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afnemer gaat na of zij hiervan al dan niet is vrijgesteld en doet onverwijld melding bij de toezichthouder indien zij hiertoe verplicht is.
 7. Afnemer vrijwaart Over mijn huis voor eventuele aanspraken van derden, waaronder in ieder geval Betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens worden verstaan, die verband houden met de Verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers die in het kader van de uitvoering van de Dienst door Over mijn huis plaatsvindt.

Artikel 6: Geheimhouding en doorgifte van Persoonsgegevens aan derden

 1. Partijen zorgen ervoor dat een ieder, waaronder werknemers, vertegenwoordigers en/of subbewerkers, die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens, deze gegevens geheimhoudt. Over mijn huis bewerkstelligt dat met een ieder die zij betrekt bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
 2. De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens van Gebruikers aan een derde te verschaffen, indien het verstrekken van deze Persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Over mijn huis aan Afnemer te verlenen diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.
 3. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan Over mijn huis, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Gebruiker, Persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties:
  1. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
  2. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
  3. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van het Privacy Reglement, de Gebruiksvoorwaarden en/of huisregels van Over mijn huis;
  4. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
  5. indien Over mijn huis wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de Persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of
  6. indien Over mijn huis een partij inschakelt ten behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in haar opdracht, waarbij Over mijn huis strikte voorwaarden terzake beveiliging en geheimhouding zal hanteren. Over mijn huis garandeert dat deze Verwerking uitsluitend zal geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacy Reglement omschreven en dat Afnemer hierover wordt geïnformeerd. Over mijn huis ziet er op toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften.

  Artikel 7: Rechten van de Gebruikers

  1. Afnemer kan de Persoonsgegevens van de Gebruikers bekijken, wijzigen of verwijderen op zijn eigen Bedrijfsaccount.
  2. Een klacht of verzoek van een Gebruiker met betrekking tot de Verwerking van zijn Persoonsgegevens wordt door Over mijn huis onverwijld doorgestuurd naar Afnemer, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek.
  3. Over mijn huis verleent Afnemer – voor zover redelijkerwijs mogelijk - volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wbp, meer in het bijzonder de rechten van Gebruikers zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

  Artikel 8: Bewaartermijn en vernietiging

  1. Afnemer zal Over mijn huis adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Over mijn huis. Over mijn huis zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
  2. Afnemer verplicht Over mijn huis om de in opdracht van Afnemer Verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Overeenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van Afnemer. Afnemer kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden.
  3. Over mijn huis zal Afnemer (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.
  4. Over mijn huis zal alle subbewerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Overeenkomst en zal waarborgen dat alle subbewerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

  Artikel 9: Beveiliging en controle

  1. Over mijn huis en de door haar ingeschakelde subbewerkers nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige Verwerking.
  2. Alle Gegevens staan op meerdere servers in beveiligde datacenters welke 24 uur, 7 dagen per week bewaakt en gemonitord worden. Alleen een beperkt aantal bevoegde personen hebben toegang tot deze servers welke fysiek op een locatie in Amsterdam staan.
  3. De Dienst is beveiligd met een versleutelde verbinding (minimaal 128-bits TLS – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de Gebruiker en de servers van Over mijn huis en/of haar leveranciers te waarborgen.
  4. De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.
  5. Afnemer is maximaal 1 keer per jaar gerechtigd de Verwerking van Persoonsgegevens te (laten) controleren een onafhankelijke Register EDP auditor, maar zal een controle (audit) slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Over mijn huis. De externe en interne kosten van een dergelijke controle komen voor rekening van Gebruiker, behoudens in het geval er afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacy Reglement omtrent de Verwerking van Persoonsgegevens, geheimhouding en beveiliging.
  6. Partijen zijn zich bewust van de zelfstandige controlebevoegdheden van het College Bescherming Persoonsgegevens en zullen deze toezichthouder toegang verstrekken en medewerking verlenen aan een onderzoek met betrekking tot de in het kader van het gebruik van de Dienst Verwerkte Persoonsgegevens.

  Artikel 10: Informatie-uitwisseling en Datalekken

  1. Partijen zullen elkaar informeren over feiten waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwachten dat deze invloed hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens door de andere Partij. Indien zich een wijziging voordoet in de Dienst en invloed heeft op de Verwerking en/of de beveiliging van de Persoonsgegevens van Gebruikers, zal Over mijn huis Afnemer daar onverwijld over informeren.
  2. Over mijn huis heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken.
  3. Indien Afnemer dan wel Over mijn huis een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere Partij onverwijld informeren. Over mijn huis verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante informatie aan Afnemer met betrekking tot het Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek en de maatregelen die Over mijn huis treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Aanvullend informeren Partijen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van Betrokkenen zoals bedoeld in artikel 34a, lid 2, Wbp.
  4. Bewerker stelt bij een Datalek Afnemer in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het Datalek. Over mijn huis zal hierbij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de bestaande processen die Afnemer daartoe heeft ingericht. Partijen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Wbp of andere regelgeving betreffende de Verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
  5. In geval van een Datalek, voldoet Afnemer aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Partijen kunnen in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, Over mijn huis een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten. Op verzoek van Afnemer kan Over mijn huis Afnemer hierbij bijstaan en adviseren. Afnemer zal de Betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een Datalek.
  6. Over mijn huis is gerechtigd eventuele redelijke kosten die gepaard gaan met de in lid 5 bedoelde werkzaamheden aan Afnemer in rekening te brengen.

  Artikel 11: Aanpassing Privacy Reglement

  1. Over mijn huis is te allen tijde gerechtigd dit Privacy Reglement eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn. Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt Afnemer in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie van het Privacy Reglement te downloaden.
  2. Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van dit Reglement, worden deze geacht door Afnemer te zijn geaccepteerd, tenzij hij daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Indien Afnemer niet instemt met het gewijzigde of aangevulde Reglement, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  3. Afnemer heeft het recht om te onderhandelen over de wijziging van dit Privacy Reglement, indien dat noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen in de Verwerkte Persoonsgegevens, de toepasselijke beveiligingseisen en/of een wijziging noodzakelijk is voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. Dit Privacy Reglement is voor het laatst aangepast op 1 februari 2016.