Privacy Statement voor Bewoners

A. BEGRIPPEN

In dit Privacy Statement worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. Applicatie: de applicatie “Over mijn huis”, die online aan Gebruikers ter beschikking wordt gesteld.
 2. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens en Verwerking van Persoonsgegevens: de begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wbp.
 3. Bewoner: de natuurlijke persoon voor wie Verantwoordelijke een Gebruiksaccount heeft aangemaakt ten behoeve van de communicatie met betrekking tot de door hem bewoonde woning en wiens Persoonsgegevens zijn opgenomen in de Dienst.
 4. Dienst: de Dienst die Verantwoordelijke aan Bewoners via de Applicatie “Over mijn huis” verleent.
 5. Gebruiker: de Bewoner en/of de (medewerker van) Verantwoordelijke die gebruik maakt van de Dienst.
 6. Gebruikersaccount: de door de Verantwoordelijke voor de Gebruiker gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de (voor de Gebruiker relevante delen van de) Dienst.
 7. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruikers ter beschikking stellen c.q. invoeren, waaronder ook Persoonsgegevens, alle mededelingen die Gebruikers doen , alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij of tijdens het gebruik van de Dienst.
 8. Privacy Statement: Deze privacyverklaring, waarin Bewoners worden geïnformeerd over de Verwerking van hun Persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van de Dienst plaatsvindt.
 9. Verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die er, ten behoeve van de communicatie met Bewoners, voor heeft gekozen gebruik te maken van de Applicatie.
 10. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
 11. Website: de website overmijnhuis.nl, inclusief alle subdomeinen.

B. TOEPASSELIJKHEID

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de Dienst en kunnen te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd en/of aangevuld. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn.

Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de Bewoner in de gelegenheid gesteld het nieuwe Privacy Statement te downloaden.

Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van dit Privacy Statement, worden deze geacht te zijn geaccepteerd.

C. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccounts en gedurende het gebruik van de Dienst, worden Gegevens van Bewoners opgeslagen. Deze Gegevens zullen conform het bepaalde in dit Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en Verwerkt.

Verantwoordelijke is verantwoordelijk in de zin van de Wbp voor de hier bedoelde Verwerking. Deze Verwerking vindt (deels) plaats door (sub)Bewerkers. Verantwoordelijke staat ervoor in dat deze (sub)Bewerkers zullen handeling in overeenstemming met de het bepaalde in dit Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

D. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer een Gebruikersaccount wordt aangemaakt en wanneer een Bewoner gebruik maakt van de Dienst, worden in ieder geval de volgende categorieën van Persoonsgegevens met betrekking tot de Bewoner Verwerkt:

 1. alle bij het aanmaken van de Gebruikersaccounts en door Bewoner bij het gebruik van de Dienst ingevoerde Persoonsgegevens en verstrekte informatie, waaronder:
  • de NAW gegevens van de Bewoners;
  • objectgegevens van de woning van de Bewoner;
 2. technische informatie, zoals de computer van de Bewoner, het besturingssysteem, de browser, de statistieken betreffende bekeken pagina’s, het verkeer van en naar de Website, de geografische locatie, de verwijzende URL en het IP-adres;
 3. informatie die wordt verzameld met behulp van cookies en webbeacons;
 4. mededelingen die door Bewoners worden gedaan;
 5. naar aanleiding van klachten of meldingen kan informatie (waaronder Persoonsgegevens) worden Verwerkt over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

E. DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden binnen de Dienst Verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het leveren van de Dienst, waaronder het beschikbaar stellen van online functionaliteiten waarmee, onder andere:
  • door (medewerkers van) Verantwoordelijke kan worden gecommuniceerd met Bewoners over werkzaamheden en/of andere relevante onderwerpen die rechtstreeks dan wel indirect betrekking hebben op de door Bewoners bewoonde woning;
  • Bewoners relevante informatie met betrekking tot hun woning kunnen inzien, documenten kunnen bekijken en downloaden en feedback kunnen geven omtrent onder meer de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot hun woning.
 2. het opvolgen van klachten en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via de Dienst;
 3. het beantwoorden van vragen van Bewoners;
 4. het verstrekken van (Persoons)Gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien de Verantwoordelijke of een door haar in het kader van de uitvoering van de Dienst ingeschakelde derde daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving;
 5. het meten van de belangstelling voor de Dienst en het verbeteren c.q. het bevorderen van gebruikersgemak van de Dienst;
 6. het informeren van Bewoners over de Dienst en/of andere diensten van de leverancier van de Dienst;
 7. het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen aan de Bewoner;
 8. de omzetting van de Gegevens tot statistische gegevens, waarvan het resultaat niet langer tot personen herleidbaar is;
 9. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

F. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de Bewoner worden geen Persoonsgegevens verstrekt aan derden met uitzondering van de Partijen die zich direct en/of indirect bezighouden met de communicatie en/of de werkzaamheden met betrekking tot de woning van de Bewoner en die in dat kader redelijkerwijs over de Persoonsgegevens van de Bewoner dienen te geschieden.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, kunnen echter, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Bewoner, Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties:

 1. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
 2. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
 3. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van dit Privacy Statement;
 4. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 5. indien Verantwoordelijke wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de Persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of
 6. indien Verantwoordelijke een partij inschakelt ten behoeve van de Verwerking van Gegevens in haar opdracht, waarbij Verantwoordelijke strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren.

Verwerking zal uitsluitend geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement beschreven.

G. TOEGANG TOT EN DE WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het inzien van zijn Persoonsgegevens die zijn opgeslagen en niet direct raadpleegbaar zijn via de Dienst, kan de Bewoner contact opnemen met Verantwoordelijke, tenzij Verantwoordelijke op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.

Indien de Persoonsgegevens van de Bewoner feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke de Persoonsgegevens verwerkt, dan kan de Bewoner Verantwoordelijke verzoeken zijn Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

H. BEWAARTERMIJN

De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Wanneer de opslag van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de in dit Privacy Reglement beschreven doeleinden, worden deze verwijderd.

De met de Bewoner samenhangende en uit het gebruik van de Dienst voortvloeiende informatie wordt uitsluitend nog bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de Bewoner te identificeren.

I. BEVEILIGING

Verantwoordelijke, althans zijn leverancier, neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Alle Gegevens staan op meerdere servers in beveiligde data-centers welke 24 uur, 7 dagen per week bewaakt en gemonitord worden. Alleen een beperkt aantal bevoegde personen hebben toegang tot deze servers welke fysiek in Amsterdam staan.

De Dienst is beveiligd met een versleutelde verbinding (minimaal 128-bits TLS – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de Bewoner en de servers van (de leverancier van) Verantwoordelijke te waarborgen.

De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Dit Privacy Reglement is voor het laatst aangepast op 1 februari 2016.