Gebruiksvoorwaarden voor Partners

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Over mijn huis een Overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de afname van de Dienst.
 2. Adaptief onderhoud: verbeteringen en/of aanpassingen voortvloeiend uit technologische ontwikkelingen, waaronder de invoering van nieuwe besturingssystemen.
 3. Applicatie: de applicatie “Over mijn huis”, die online aan Afnemer en Gebruikers ter beschikking wordt gesteld.
 4. Bedrijfsaccount: het exclusief voor een Afnemer ter beschikking gestelde account, waarin de Afnemer zijn activiteiten binnen de Dienst kan uitvoeren en beheren en waarbinnen onder meer Gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt.
 5. Beschikbaarheid: de periode buiten de onderhoudsperiode, waarin de Dienst beschikbaar behoort te zijn.
 6. Bewoner: de natuurlijke persoon voor wie Afnemer een Gebruiksaccount heeft aangemaakt ten behoeve van de communicatie met betrekking tot de door hem bewoonde woning en wiens Persoonsgegevens zijn opgenomen in de Dienst.
 7. Content: al het materiaal dat via de Dienst door Over mijn huis alsmede door Gebruikers toegankelijk wordt gemaakt.
 8. Correctief onderhoud: het opsporen en herstellen van Gebreken.
 9. Dienst: de Dienst die Over mijn huis aan de Afnemer via haar online Applicatie “Over mijn huis” verleent en is omschreven in de Overeenkomst alsmede in artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden.
 10. Gebrek: een onvolkomenheid in de Applicatie, waardoor deze niet conform de aan Afnemer gecommuniceerde specificaties functioneert.
 11. Gebruiker: de Bewoner en/of de (medewerker van) Afnemer die gebruik maakt van de Dienst.
 12. Gebruikersaccount: de door de Afnemer voor de Gebruiker gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de (voor de Gebruiker relevante delen van de) Dienst.
 13. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke van toepassing zijn op de Dienst.
 14. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruikers ter beschikking stellen c.q. invoeren, waaronder ook Persoonsgegevens, alle mededelingen die Gebruikers doen , alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij of tijdens het gebruik van de Dienst.
 15. Inlogcode: een voor de Gebruiker specifieke code, ontvangen per brief of SMS, waarmee door de Gebruiker ingelogd kan worden in de Applicatie.
 16. Overeenkomst: de overeenkomst die Afnemer met Over mijn huis is aangegaan op basis waarvan de Dienst wordt verleend. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Reglement maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 17. Over mijn huis: de besloten vennootschap Over mijn huis B.V. gevestigd aan de Usselincxstraat 38 te 's-Gravenhage, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65180720.
 18. Preventief onderhoud: het nemen van maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van Storingen in de Dienst en/of Gebreken in de Applicatie.
 19. Storing: een verstoring of incident in de beschikbaarheid en/of de bruikbaarheid van Dienst, al dan niet veroorzaakt door een Gebrek.
 20. Vergoeding: de geldelijke vergoeding die de Afnemer aan Over mijn huis voor het gebruik van de Dienst is verschuldigd.
 21. Wachtwoord: het door de Gebruiker zelf aangemaakte wachtwoord dat de Gebruiker, in combinatie met zijn e-mailadres, toegang geeft tot zijn Gebruikersaccount.
 22. Website: de website van Over mijn huis (overmijnhuis.nl), inclusief alle subdomeinen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die met betrekking tot de Dienst tussen Afnemer en Over mijn huis is aangegaan.
 2. Over mijn huis is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn. Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de Afnemer in de gelegenheid gesteld de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te downloaden.
 3. Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, worden deze geacht door de Afnemer te zijn geaccepteerd, tenzij de Afnemer daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Indien de Afnemer niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot het gebruik van de Dienst komt tot stand zodra Afnemer (al dan niet via elektronische weg) instemt met de toepasselijke tarieven, Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Reglement.
 2. Na de in lid 1 bedoelde aanvaarding zal de totstandkoming van de Overeenkomst door Over mijn huis worden bevestigd op het door Afnemer opgegeven e-mailadres. In deze e-mail zullen de (na afloop van een eventuele proefperiode) van toepassing zijnde tarieven, Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Reglement worden meegezonden.
 3. De Overeenkomst wordt, indien het Gebruik na afloop van een eventuele proefperiode wordt voortgezet, aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen per e-mail worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Afnemer dient deze e-mail te richten aan info@overmijnhuis.nl.

Artikel 4: Beschrijving van de Dienst

 1. De Dienst biedt de (medewerkers van) Afnemer functionaliteiten om te communiceren met Bewoners over werkzaamheden en/of andere relevante onderwerpen die rechtstreeks dan wel indirect betrekking hebben op de door Bewoners bewoonde woning.
 2. Bewoners kunnen via hun eigen Gebruikersaccount binnen de Dienst relevante informatie met betrekking tot hun woning inzien, documenten bekijken en downloaden en feedback geven omtrent onder meer de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot hun woning.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Afnemer een Bedrijfsaccount te hebben aangemaakt. Voor overige Gebruikers geldt dat, alvorens zij gebruik kunnen maken van de Dienst, de Afnemer voor hen een Gebruikersaccount dient aan te maken, waartoe zij door middel van een zelf aangemaakt Wachtwoord of een Inlogcode toegang kunnen krijgen.
 4. Gebruiker wordt bij het gebruik van de Applicatie aanbevolen gebruik te maken van de laatste versie van de gekozen web browser, bij voorkeur Google Chrome.

Artikel 5: Verschuldigde Vergoeding

 1. Afnemer is aan Over mijn huis een Vergoeding verschuldigd voor het Gebruik van de Dienst, tenzij er sprake is van een proefperiode.
 2. De door Afnemer aan Over mijn huis verschuldigde Vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de tarieven, zoals die bij aanvang van de Overeenkomst aan Afnemer zijn toegezonden en het gebruik dat door Afnemer wordt gemaakt van de Dienst.
 3. Over mijn huis bepaalt aan de hand van de in de Applicatie door Afnemer gevoerde administratie hoe hoog de in lid 2 bedoelde Vergoeding is.
 4. Bij de in lid 3 bedoelde Vergoeding zijn het versturen van sms-berichten en e-mails aan Gebruikers inbegrepen. Voor het versturen van brieven betaalt Afnemer een afzonderlijke vergoeding.
 5. De Vergoeding wordt verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen indien de wetgever dat voorschrijft.

Artikel 6: Betaling

 1. De helft (50%) van de in artikel 5 lid 2 bedoelde, door Afnemer verschuldigde, Vergoeding wordt vanaf het startmoment door Over mijn huis vastgesteld en gefactureerd.
 2. Het startmoment is het moment dat de eerste communicatie naar de Bewoners wordt verzonden.
 3. Drie maanden na het startmoment wordt de resterende 50% van de door Afnemer verschuldigde vergoeding gefactureerd.
 4. De voor Afnemer te verzenden brieven zullen iedere drie maanden achteraf worden gefactureerd. Indien de door Afnemer gevoerde administratie aanleiding geeft voor een verhoging van de op het startmoment bepaalde Vergoeding, bijvoorbeeld doordat er tussentijds meer Bewoners/woningen zijn toegevoegd waarmee Afnemer wenst te communiceren, dan zal Over mijn huis de voor dat gebruik verschuldigde aanvullende Vergoeding meenemen in deze driemaandelijkse facturatie.
 5. Afnemer zal elke factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, op door Over mijn huis op de factuur aan te geven wijze, voldoen.

Artikel 7: Onderhoud, back-up, Beschikbaarheid en recovery

 1. Over mijn huis verricht Adaptief, Correctief en Preventief Onderhoud aan de Applicatie.
 2. Het door Over mijn huis uit te voeren onderhoud waar downtime voor nodig is, zal zo veel mogelijk buiten kantooruren plaatsvinden. Indien het onderhoud onverhoeds binnen kantooruren zal plaatsvinden, dan maakt Over mijn huis daarvan tijdig (doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het onderhoud) rechtstreeks melding bij Afnemer.
 3. Over mijn huis zal eens per week een volledige back-up laten maken van de Gegevens van de Gebruikers. Deze back-up wordt bewaard gedurende een termijn van 2 maanden.
 4. Over mijn huis spant zich ervoor in een Beschikbaarheid van 99% te leveren. Over mijn huis garandeert niet dat de Dienst (inclusief de Content) of delen daarvan:
  • te allen tijde veilig en zonder onderbrekingen of Storingen toegankelijk is;
  • foutloos en/of volledig is.
 5. Indien zich een Gebrek of Storing heeft voorgedaan waarbij mogelijk de Gegevens van de Gebruikers teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal Over mijn huis binnen 24 uur zorg dragen voor de recovery van die Gegevens.

Artikel 8: Ondersteuning en Storingen

 1. Over mijn huis zal deugdelijk onderbouwde verzoeken van Afnemer om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures.
 2. Ondersteuning bestaat uit het telefonisch adviseren van (de medewerkers van) Afnemer over het gebruik en het functioneren van de Applicatie en het verhelpen van Gebreken en Storingen door middel van Remote Support (ondersteuning op afstand).
 3. Afnemer kan ondersteuning aanvragen en Storingen en Gebreken melden op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 uur via de servicedesk van Over mijn huis (tel. 085 303 42 32) of e-mail (service@overmijnhuis.nl), met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
 4. Afnemer zal de door hem of de Gebruikers geconstateerde Storingen en Gebreken gedetailleerd melden bij Over mijn huis. Over mijn huis zal de melding binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures.

Artikel 9: Onderbreking of aanpassing van de Dienst

 1. Over mijn huis is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden:
  • de Dienst al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen;
  • het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van misbruik of het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.
 2. Over mijn huis is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Dienst aan te brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Over mijn huis sluit, voor zover dit wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die Afnemer lijdt door:
  • het gebruik van de Dienst;
  • het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst of delen daarvan;
  • onrechtmatige, onjuiste of onvolledige Content;
  • het handelen van Gebruikers van de Dienst;
  • wijzigingen in de Dienst.
 2. Over mijn huis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van Content en andere informatie en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.
 3. Over mijn huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot mededelingen, producten en/of diensten van derden. Onder derden wordt mede verstaan de (rechts)personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de Dienst of in de Dienst worden genoemd.
 4. Voor zover er, ondanks het bepaalde in dit artikel, toch nog enige aansprakelijkheid op Over mijn huis rust, is deze aansprakelijkheid jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis en per jaar gemaximeerd tot 500,00 euro. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Over mijn huis nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de Afnemer aan Over mijn huis aan Vergoedingen is voldaan in het aan de gebeurtenis voorafgegane jaar, danwel in het jaar waarin de gebeurtenis zich heeft voorgedaan indien de Dienst niet langer dan een jaar is afgenomen op het moment dat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 5. Afnemer vrijwaart Over mijn huis voor alle schade, waaronder schade van Gebruikers, die is ontstaan en verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik door Afnemer en/of de door Afnemer aangewezen Gebruikers van de Dienst, alsmede voor schade, waaronder schade van derden, die is ontstaan door schending van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Reglement en/of schending van enige andere rechten van derden door Afnemer.
 6. Afnemer is verplicht melding te maken bij Over mijn huis (info@overmijnhuis.nl), indien hij constateert of vermoedt dat informatie die met behulp van de Dienst wordt verspreid onrechtmatig is.
 7. De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen op de aansprakelijkheid van Over mijn huis gelden niet:
  • in geval van aanspraken van Afnemer op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
  • indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Over mijn huis.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade binnen 1 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Over mijn huis wordt gemeld.

Artikel 11: Opschorting en beëindiging van de Dienst

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze Gebruiksvoorwaarden en bij wet is bepaald, is Over mijn huis gerechtigd (de toegang tot) de Dienst geheel of gedeeltelijk op te (laten) schorten indien de Afnemer een verplichting jegens Over mijn huis niet nakomt en deze niet nakoming die opschorting rechtvaardigt.
 2. De opschorting zal worden opgeheven indien de Afnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, tenzij Over mijn huis haar Overeenkomst met de Afnemer reeds rechtsgeldig heeft ontbonden of beëindigd.
 3. Over mijn huis is tevens bevoegd om zonder ingebrekestelling of mededeling tot beëindiging van de Dienst over te gaan indien:
  1. de Afnemer dusdanig de belangen van Over mijn huis schaadt, dat van Over mijn huis niet verlangd kan worden de Dienst voort te zetten, hiervan is in ieder geval sprake indien:
   • de Afnemer handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of andere door Over mijn huis aan Afnemer via de Website en/of de Dienst gecommuniceerde regels en dit handelen, ondanks een waarschuwing van Over mijn huis, voortzet;
   • het handelen van de Afnemer, naar het oordeel van Over mijn huis, schade aan de Afnemer zelf, aan andere Gebruikers, derden of aan Over mijn huis kan toebrengen.
  2. Over mijn huis daartoe is gehouden op last van een daartoe bevoegde instantie.
 4. Afnemer heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te beëindigen. Dit ontslaat Afnemer niet van zijn eventuele betalingsverplichting, welke doorloopt tot het moment van beëindiging van de Dienst.
 5. Bij beëindiging van de Dienst hebben de Afnemer en de door de Afnemer aangewezen Gebruikers geen toegang meer tot hun Gegevens.

Artikel 12: Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van het Bedrijfsaccounts en de Gebruikersaccounts en gedurende het verlenen van de Dienst, worden Gegevens van de Gebruikers en Bewoners opgeslagen in de beveiligde omgeving en databases van Over mijn huis. Deze Gegevens zullen conform het Privacy Reglement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
 2. Over mijn huis legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de Gegevens met zich meebrengen.

Artikel 13: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Over mijn huis mag haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst overdragen aan derden en zal de Afnemer daarvan op de hoogte stellen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele, door Afnemer gehanteerde, algemene (inkoop)voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die tussen Afnemer en Over mijn huis mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, niettegenstaande het recht van Over mijn huis in de betreffende situatie een andere rechter aan te wijzen. Deze forumkeuze kan er niet toe leiden dat de Afnemer de bescherming verliest die hij geniet op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.